Granskning och utvärdering av samtliga studieförbund
som söker kommunalt bidrag.

Flertalet kommuner, så även Kalmar, ger bidrag till studieförbund som är godkända
av Folkbildningsrådet. Problemet är att deras granskning görs ur ett nationellt
perspektiv och vittnar därför inte om hur en lokal verksamhet sköts och bedrivs.
Det är behjärtansvärt med fortbildning av olika slag men eftersom det inte är ett krav
på kommunen eller kommunal kärnverksamhet att ge bidrag, borde det åtminstone
ske efter en noggrann granskning.
I vår egen verksamhet som förtroendevalda politiker i kommunkoncernen har vi både
intern och extern kontroll av revisorer och vi är även ålagda att redogöra vad vi gör
med vårt mandatstöd. Två självklarheter som dessutom är reglerat i kommunallagen.
Vidare är det en självklarhet att föreningar som äskar bidrag är transparanta med sin
verksamhet och att de lever upp till e krav kommunen ställer.
Samma borde självklart gälla Studieförbunden. Det är trots allt kommuninvånarnas
skattemedel som delas ut.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Kalmar
– Att samtliga studieförbund som äskar bidrag från kommunen
granskas, utvärderas och godkänns.
– Att studieförbund som vilseleder eller på annat sätt bryter mot de
normer och krav kommunen ställer blir återbetalningsskyldiga

För Sverigedemokraterna Kalmar
Micael Foghagen, vice gruppledare