Motion om införande av insynsplatser i kommunstyrelsen | Sverigedemokraterna Kalmar

Motion om införande av insynsplatser i kommunstyrelsen

Motion om införande av insynsplatser i kommunstyrelsen.

Ur en demokratisk synpunkt i allmänhet och ur det kommunalpolitiska perspektivet i synnerhet så är det en nackdel att inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige får tillräcklig insyn i kommunstyrelsens arbete. Avsaknaden av insikt i ärendena och deras handläggning kan även påverka besluten i kommunfullmäktige negativt. I debatten i kommunfullmäktige kan hänvisning ske till föregående diskussioner i kommunstyrelsen. Givetvis skulle det underlätta om företrädare för samtliga partier i kommunfullmäktige känner till bakgrund och de argument som framförts.

Att införa insynsplatser i kommunstyrelsen är inget ovanligt och ej heller kontroversiellt eftersom det förekommer i flera kommuner. Vi ser detta som ytterligare ett sätt att förbättra demokratin. Kommunallagen lägger ej heller några hinder i vägen för införande utav insynsplatser (4kap, 23§) med rubriken ”Närvarorätt” som lyder enligt följande.
”Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten.
Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet.”

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

– Att samtliga i kommunfullmäktige representerade partier som ej har ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen ska ha rätt till en insynsplats.

Sverigedemokraterna Kalmar 2007-03-27

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.