Sverigedemokraterna inte bara invandringspolitik. | Sverigedemokraterna Kalmar

Sverigedemokraterna inte bara invandringspolitik.

Debattartikel publicerad i Barometern/OT 19 juli.

I den rådande debatten framstår det i media som SD:s enda politiska fråga är invandringspolitik. Givetvis är SD mycket mer men invandringspolitiken är en central fråga för oss och anledningen till detta är att massinvandringen till Sverige kostar oerhört stora summor pengar av våra gemensamma skattemedel. Det finns beräkningar gjorde av olika personer/organisationer som kommit fram till allt från ca 30 miljarder till hela 269 miljarder/år. Det märkliga är att regeringen eller riksdagen aldrig velat göra en beräkning av invandringens kostnader. Genom att minska dessa kostnader så kommer SD få möjlighet att finansiera en rad förändringar i samhället.

En trygg och meningsfull ålderdom.
De svenska pensionärerna är en grupp vars villkor försämrats mer än andra grupper och allt fler drabbas av otrygghet och våld. Det har blivit svårare att få tillgång till vård och omsorg för de äldre som inte längre klarar sig själva. SD vill bland annat följande.
– Kraftigt höja pensionerna för de pensionärer som har det sämst ställt.
– Större valfritt och öka resurserna inom äldreomsorgen och hemtjänsten.
– Inrätta en pensionärsminister.

Familjen är hjärtats fosterland.
Sverigedemokraterna ser med oro på de senaste decenniernas samhällsutveckling där den traditionella familjens betydelse och familjelivets världen i allt högre utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas av destruktiva krafter inom samhället. Familjens valfrihet inskränks av ideologiska skäl. SD vill bland annat följande.
– Slå vakt om kärnfamiljen och det traditionella äktenskapet.
– Värna om varje barns rätt till en mor och en far, vilket bland annat innebär en återgång från besluten om att ge samkönade par adoptionsrätt och lesbiska par rätt till insemination.
– Verka för ökad valfrihet inom barnomsorgen.
– Helt överlåta uppdelningen av föräldraförsäkringen åt familjerna själva.

En trygg och kunskapsinriktad skola.
Sverigedemokraterna ser med oro på den av socialdemokrater misslyckade skolpolitiken. Allt fler går ut grundskolan utan att nå kunskapsmålen. Arbetsmiljön är i många fall ohållbar. Våld, mobbing, mobiltelefonrån och sexuella trakasserier breder ut sig i skolan. SD vill bland annat följande.
– Öka lärarnas möjligheter att upprätthålla en trygg ordnad arbetsmiljö.
– Betyg införs i ordning och uppförande.
– Verka för småskalighet i grundskolan.
– Avveckla den skattefinansierade hemspråksundervisningen.

En värdig vård för alla.
Den svenska vården lider i dag av stora ekonomiska och strukturella problem. I vissa landsting har nedskärningarna gått så långt att man tvingas upprätta listor över de sjukdomar man anser sig ha råd att bota. Vårdköerna skapar lidande och oro hos patienter och deras anhöriga och stress och utbrändhet bland vårdpersonalen. SD vill bland annat följnade.
– Korta vårdköerna genom att tillföra ekonomiska resurser.
– Tillåta seriösa privata men offentligt finansierade vårdalternativ.
– Rationalisera vårdbyråkratin.
– Avskaffa landstingen och överföra de insparade resurserna till vården.

Trygghet genom tillväxt.
Den svenska välfärden lever i dag på lånad tid och lånade pengar. En oansvarig hushållning med våra gemensamma resurser och en företagsfientlig politik har resulterat i en omfattande arbetslöshet, en överdimensionerad byråkrati, stora brister i välfärden och en stor statsskuld.
Bristerna i den svenska ekonomin måste omedelbart åtgärdas om inte effekterna på den svenska välfärden skall bli förskräckande vid nästa lågkonjuktur. SD vill bland annat följande.
– Förbättra villkoren för småföretagarna.
– Sänka arbetsgivaravgiften.
– Sänka fastighetsskatten och inkomstskatten för låginkomsttagare.
– Verka för minskad utflyttning av svenska arbetstillfällen till andra länder.

Krafttag mot brottsligheten.
Den grova och allt mer omfattande brottsligheten utgör idag det kanske största hotet mot medborgarnas trygghet. Nedskärningar inom rättsväsendet har genomförts i flera etapper.
SD vill bland annat följande.
– Kraftigt skärpa straffen för grova och upprepade brott.
– Sänka straffrättsåldern.
– Stärka gränsskyddet och utöka antalet poliser samt deras resurser och befogenheter.
– Utvisa alla utlänningar som begår grova eller upprepade brott och låta dessa avtjäna sina straff i hemlandet.

Låt Sverige förbli Sverige!
Mångkulturen och den bristande respekten för det svenska kulturarvet har underminerat den svenska identiteten och sammanhållningen i vårt samhälle. EU-medlemskapet och den oansvariga nedrustningen av det svenska försvaret utgör ett allvarligt hot mot vår frihet och självständighet. SD vill bland annat följande.
– Värna Sverige som en fri, självständig och neutral stat.
– Motverka framväxten av en europeisk enhetsstat.
– Hålla Sverige utanför EMU och Nato.
– Återupprusta det svenska försvaret.

Oavsett om det blir fortsatt socialdemokratiskt styre eller en borgerlig regeringsbildning efter valet den 17 september får vi politiker som på grund av ideologiska skygglappar och bristande verklighetsförankring saknar de rätta verktygen för att komma till rätta med landets problem. Det finns dock ett alternativ! Sverigedemokraterna.

Thoralf Alfsson
Sverigedemokrat
Kalmar

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.