Tallhagen bästa platsen för ny simhall! | Sverigedemokraterna Kalmar

Tallhagen bästa platsen för ny simhall!

Debattartikel publicerad i Barometern 20 september

 

Att placera en ny simhall och friskvårdsanläggning vid Snurrom är ett lika stort misstag som det var att flytta Salvestaden från slottet till Dämmet.

Placeringen av en ny simhall och friskvårdsanläggning måste i första hand styras av målet att uppnå så stor tillgänglighet för kommunens medborgare som möjligt. Ett stort besöksantal är av allra högsta vikt för att generera så stora intäkter som möjligt och därmed minimera att driftkostnader måste täckas med skattemedel.

De viktigaste faktorerna är då befolkningstäthet och restid. Idag bor det ca 20 000 människor inom 2 km radie från Tallhagen medan endast ca 5 000 människor bor inom en radie av 2 km från Snurrom. Ett förhållande som sannolikt kommer bestå eller förstärkas i framtiden då en kraftig förtätning av bostäder och verksamheter pågår i centrala Kalmar. Med andra ord är Tallhagen det självklara valet!

Men även när det gäller kommunikationer är Tallhagen överlägset Snurrom. De ca 20 000 personer som bor inom 2 km från Tallhagen kan med lätthet ta sig till området till fots eller med cykel om de inte vill utnyttja stadsbussarna eller köra bil. Dessutom kan de många tusen personer som antingen studerar i centrala Kalmar eller arbetar där med lätthet ta sig till Tallhagen. Att däremot ta sig till Snurrom som ligger 6 km från centrum kräver en helt annan planering för studerande och de som arbetar i centrum om man vill besöka anläggningen i samband med sitt jobb eller skolan. För flertalet bilburna besökare innebär Snurrom en extra körsträcka eller omväg.

 

Att majoriteten inte tar någon som helst hänsyn till det stora antalet människor som studerar vid grundskolor, gymnasier och Linneuniversitetet eller arbetar i de centrala delarna av Kalmar och som skulle få en simhall i Tallhagen inom ett bekvämt avstånd är mycket anmärkningsvärt och i våra ögon ett stort misstag som inte kan rättas till på minst 40-50 år.

Ett av kriterierna för utredningen var även kustnära och rekreationsnära område. Även här är Tallhagen helt överlägsen en placering vid Snurrom. Tallhagen är kustnära, vilket Snurrom inte är. Vid Tallhagen finns idag redan fotbollsplaner och tennishall/tennisbanor men även en rackethall och en ny idrottshall planeras vid Tallhagen. Dessutom finns en ridanläggning och fina joggingrundor ut mot Svinö, vilket redan idag utnyttjas av väldigt många. Idag finns redan ett havsbad vid platsen som i framtiden skulle kunna utvecklas och integreras med en ny simhall i Tallhagen. Vid Snurrom saknas idag alla dessa synergieffekter.

Tallhagsskogen utgörs av ett markområde på ca 250 000- 300 000 m2, där mindre än 10 procent skulle upptas av en ny simhall, vilken beräknas uppta ca 20 000 m2, inklusive parkeringar.

Majoriteten tar heller ingen som helst hänsyn till att Kalmar simsällskap förordar Tallhagen då många av deras medlemmar är skolungdomar som får problem med sina resor om anläggningen placeras vid Snurrom.

Ännu mer anmärkningsvärt är att Actic gym som enligt utredningen har 42 procent av besökarna medan simhallen har 36 procent av besökarna inte getts möjlighet att inkomma med synpunkter på en ny placering av simhall och friskvårdsanläggning. Vill majoriteten sparka ut Actic gym från en framtida friskvårdsanläggning?

Den medborgardialog som genomförts gav i stort sett ett fifty-fifty resultat men det skall också beaktas att endast ca 3 procent av Kalmars befolkning deltagit i medborgardialogen.

Att åsidosätta alla ovanstående argument för att istället placera en ny simhall och friskvårdsanläggning vid Snurrom och använda den som en bricka i stadsutvecklingen med snabba och billiga bostäder vid Snurrom och av en problematisk stadsdel i norra Kalmar med segregationsproblem är väldigt olyckligt. Något som Sverigedemokraterna inte kan ställa sig bakom.

Sverigedemokraterna anser att Tallhagen är den absolut bästa placeringen för en ny simhall och friskvårdsanläggning.

I kommunstyrelsen den 6 september var Sverigedemokraterna det enda partiet som röstade för Tallhagen.

 

Thoralf Alfsson (SD)

Ledamot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige